Medycyna pracy dla firm

Obowiązujące przepisy prawne nakładają na pracodawcę obowiązek współpracy z lekarzem, którego specjalizacją jest medycyna pracy dla firm. Przed przystąpieniem do wypełniania obowiązków w ramach umowy o pracę, konieczne jest przeprowadzenie badań wstępnych. Skierowanie na takie badania wydaje pracodawca, określając w nim rodzaj badania profilaktycznego, które należy przeprowadzić.

Pracodawca określa w skierowaniu stanowisko, które ma objąć przyszły pracownik oraz opisuje ewentualne szkodliwe dla zdrowia czynniki, które na nim występują. Pracownik ma ponadto obowiązek przeprowadzać okresowe badania kontrolne. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym, umyślne unikanie ich przez pracownika może stanowić podstawę do zwolnienia na podstawie art. 52. (zwolnienie w trybie dyscyplinarnym).

Medycyna pracy dla firm czy pracownika?

medycyna pracy dla firm

Coraz częściej proponuje się, aby zakres pojęcia medycyna pracy dla firm rozszerzyć do określenia „zdrowie zawodowe”. W ramach tego sformułowania miałyby się zawierać zarówno działania związane z opieką medyczną i minimalizowania możliwego ryzyka związanego z zagrożeniami w miejscu pracy, jak również szeroko pojęta promocja i utrzymanie jak najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego u pracowników.

Zgodnie z tym założeniem, pracodawcy coraz częściej oferują pracownikom benefity pozapłacowe. Dotychczas kojarzyły się one zwykle z imprezami integracyjnymi czy karnetami na siłownię lub fitness, lecz jak pokazują najnowsze badania rynkowe, straciły one palmę pierwszeństwa na rzecz prywatnego ubezpieczenia medycznego. Aż 79% pracowników byłoby nawet skłonne dopłacić pracodawcy do takiego rozwiązania, ponieważ podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ, ze względu na specyfikę polskiej służby zdrowia i tak zmusza ich do korzystania z prywatnych usług medycznych. Pakiety prywatnej opieki medycznej oferowane są w większości przez największe korporacje (prawie 88 proc.), najrzadziej przez małe firmy (około 30 proc.).