Medycyna Pracy

Medycyna pracy zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na pracownika, diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób zawodowych. Lekarz tej specjalizacji przeprowadza badania kandydata na dane stanowisko i w razie braku przeciwwskazań, pozwala podjąć pracę. W ramach swoich obowiązków, lekarz medycyny pracy przeprowadza ponadto badania okresowe i kontrolne, jak również udziela porad w zakresie ergonomii, fizjologii oraz psychologii pracy.

medycyna pracy

Medycyna Pracy – istotna z punktu widzenia pracownika

Przepisy Kodeksu Pracy (art. 229 par 6) mówią, że wszelkie koszty badań związanych z medycyną pracy, tak wstępne, jak i okresowe, ciążą na pracodawcy, który nie ma prawa domagać się zwrotu poniesionych kosztów przez pracownika. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się w ośrodku, z którym współpracuje dany podmiot. Badania takie mogą być przeprowadzone również w dowolonym ośrodku, który posiada uprawnienia medycyny pracy. Jeśli pracownik przeprowadza takie badania na polecenie pracodawcy w wybranym zakładzie medycyny pracy i płaci za nie, powinien pobrać rachunek, na podstawie którego pracodawca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów.